X

Huurvoorwaarden

Glopweg 5,

9164 LP Buren - Ameland

Artikel 1.
De eigenaren van NaBuren kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige verstoring, wijziging of verhindering van het verblijf van de huurder, indien dit het gevolg is van onvoorziene en onoverkomelijke gebeurtenissen buiten hun wil. De eigenaren kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor ongemakken, veroorzaakt door het werk van derden, zoals gemeente, provincie, leveranciers nutsvoorzieningen en dergelijke. Evenmin kunnen de eigenaren verantwoordelijk worden gehouden voor storingen en / of onderbreking in de aanvoer van gas, water, elektriciteit en kabelsignalen. Dit laatste geldt ook voor gebrek aan zonne-uren en / of gebrek of teveel aan regenval. De eigenaren van NaBuren wijzen elke verantwoordelijkheid af voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage, persoonlijke eigendommen of voertuigen. Dit laatste geldt ook voor eventuele kosten die voortvloeien uit het niet op tijd bereiken van NaBuren of vertrekken uit NaBuren als gevolg van welke oorzaak dan ook. 

Artikel 2. Omschrijving.
Alle losbladige informatie of informatie op de website http://www.naburen.nl/ betreffende NaBuren, de indeling, het meubilair of de desbetreffende voorzieningen is te goeder trouw verstrekt, op basis van gegevens van de eigenaren of geconstateerd naar aanleiding van controles ter plekke door de eigenaren of door de door hen gemachtigden.
Indien in deze informatie wijzigt tussen het moment van reservering en het begin van de huurperiode zal de verhuurder van NaBuren de huurder hierover informeren, maar dan kan de verhuurder van NaBuren hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld.
De complete huuroverkomst bestaat uit:
-          de door beide partijen te ondertekenen huurovereenkomst;
-          de huurvoorwaarden Naburen
-          het informatieblad Naburen
-          de inventarislijst Naburen. 

Artikel 3. Reservering en huurprijs.
Een reservering wordt eerst geldig vanaf het moment dat de huurovereenkomst door zowel de huurder als de verhuurder is ondertekend en de verhuurder de vereiste aanbetaling heeft ontvangen.
Het betalen van deze aanbetaling houdt ook in dat de huurder kennis heeft genomen van en akkoord gaat met de hier vermelde huurvoorwaarden en de volledige omschrijving van Naburen.

De prijzen voor NaBuren zijn genoemd in euro’s en gelden voor een volledige week. Voor speciale gelegenheden zijn afwijkende bedragen af te spreken. Deze worden op de betreffende factuur vermeld. Omzetbelasting is niet van toepassing.

Kosten van maaltijden, consumpties e.d. zijn nooit in de prijs inbegrepen. Bijkomende kosten zoals voor de eindschoonmaak zijn afzonderlijk vermeld en zijn dus nooit bij de huurprijs inbegrepen. 

Artikel 4. Waarborg.
Bij de aanbetaling van het huurbedrag is ook een waarborgsom opgenomen. Deze waarborg gebruikt de verhuurder voor verrekening van kosten voor eventueel aangebrachte schade, vlekken, vernieling of andere vormen van onbedoeld gebruik.
Na vertrek worden – voorafgaand aam de eindschoonmaak -  de woning en de inventaris geïnspecteerd. Daarbij geconstateerde beschadigingen, schade, gebreken en/of manco’s worden direct gemeld aan de verhuurder.

De waarborgsom wordt binnen twee weken na het verlaten van NaBuren teruggestort, eventueel onder aftrek van kosten voor het herstel van geconstateerde schade, vlekken, gebreken, manco’s of vormen van onbedoeld gebruik. 

Artikel 5. Betaling van de huurprijs.
Om NaBuren te kunnen reserveren moet 50 % van de huurprijs vooraf worden aanbetaald. De eigenaren van NaBuren moeten deze aanbetaling binnen 14 dagen na factuurdatum ontvangen hebben.
De eigenaren van NaBuren moeten het restant uiterlijk 30 dagen voor het begin van de betreffende huurperiode hebben ontvangen. Indien dit niet is gebeurd, zal de huurder schriftelijk worden gemaand binnen 5 dagen alsnog te betalen. Zo dit laatste uitblijft, beschouwen de verhuurders dit als een annulering van de zomerwoning en zijn de annuleringsvoorwaarden (zie artikel 6) van toepassing. De eigenaren van NaBuren hebben dan tegelijkertijd vanaf dat moment het recht om NaBuren voor verhuur aan anderen aan te bieden.
Indien de reservering korter dan twee weken voor ingang van de huurperiode plaats vindt, dan dient de betaling van de volledige huurprijs per ommegaande plaats te vinden. 

Artikel 6. Annulering door de huurder.
Elke annulering moet schriftelijk per post of per e-mail aan de verhuurder worden gemeld.
De verhuurder brengt de volgende bedragen in rekening, afhankelijk van de datum van annulering door de huurder:
-   Annulering meer dan 3 maanden voor begin van de huurperiode: 15 euro.
-   Annulering tussen 3 maanden en 6 weken voor begin van de huurperiode: 25 % van de huur.
-   Annulering tussen 6 en 4 weken voor begin van de huurperiode: 50 % van de huur.
-   Annulering minder dan 4 weken voor begin van de huurperiode: 100 van de huur.
Indien de huurder – in afwijking van zijn/haar plannen - geen gebruik maakt van NaBuren of voor het eind van de huurperiode vertrekt, vindt geen restitutie plaats. 

Artikel 7.  Annulering door de verhuurder.
Indien door onvoorziene omstandigheden de verhuurder van NaBuren een huurovereenkomst moet annuleren, zal zij de huurder daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen. Direct daarna zal restitutie van aanbetalingen plaatsvinden.
Indien de annulering van de huurovereenkomst niet te wijten is aan overmacht, zal de verhuurder van NaBuren bovendien een extra bedrag van 20 % van de huursom vergoeden. Dit percentage is de gebruikelijke vergoeding voor schade en ongemak. 

Artikel 8.  Maximum aantal bewoners.
In NaBuren mogen niet meer dan 6 personen logeren. Indien blijkt dat dit aantal overschreden wordt, kan degene die met het beheer van NaBuren is belast de toegang tot NaBuren aan deze extra personen ontzeggen.
Indien op een later moment - buiten medeweten van de sleutelbewaarder of degene die met het beheer is belast – toch extra personen in NaBuren komen logeren, ontstaat onmiddellijk een vordering van 25 % van de huursom per extra persoon. Dit bedrag wordt - indien nodig -  ingehouden op de waarborg.
Het is niet toegestaan om op het terrein rondom NaBuren een of meerdere tenten dan wel caravans neer te zetten voor extra logies. 

Artikel 9. Huisdieren.Het meenemen van huisdieren naar en in NaBuren is alleen toegestaan na overleg met en toestemming van de verhuurder. 

Artikel 10.  Aankomst en vertrek.

 

In overleg met de verhuurder krijgt u de sleutel van NaBuren maximaal 7 dagen voor het begin van de huurperiode. In overleg met de verhuurder wordt afgesproken hoe de sleutel teruggegeven wordt. U kunt NaBuren na 14.00 uur betrekken en u dient op de dag van vertrek uiterlijk om 10.00 uur NaBuren verlaten te hebben.

Artikel 11. Schoonmaak.
Wanneer NaBuren bij het begin van de huurperiode  niet schoon en netjes is, moet de huurder dit onmiddellijk telefonisch melden aan de verhuurder. Die zal er dan voor zorgen dat het huis alsnog dezelfde dag nog schoongemaakt wordt.
Als onderdeel van deze huurvoorwaarden ontvangt de huurder een zo actueel mogelijke (globale) inventarislijst. Zo’n lijst is ook aanwezig in NaBuren zelf.
Bij vertrek dient de huurder NaBuren bezemschoon en netjes opgeruimd achter te laten, de afwas gedaan en zonder achterlaten van bederfelijke etenswaren. Meer specifiek wordt van de huurder verwacht:

  • < >         Opgeruimd achterlaten van NaBuren; meubilair en spullen terug op dezelfde plaats als bij aankomst;< >         Wegbrengen van bederfelijke waren, vuilniszak, oud papier, dozen, lege flessen, en ander afval;< >         Terughangen van de ‘tag’ (= sleutel) voor de ondergrondse afvalcontainer (hoek Strandweg);< >         Sluiten van alle deuren en ramen;< >         Stekker van alle elektrische apparaten uit het stopcontact (behalve verwarmingsketel);< >         Antennekabel televisie en radio uit contact;< >         Thermostaat op 6 oC;< >         Radiatoren bovenverdieping en hal helemaal open, dwz op stand 5; de radiatoren in de slaapkamers, doucheruimte en berging op ‘vriesstand’  (= “ster”).

     

    We hebben als uitgangspunt dat u bij aankomst een basisvoorraad thee, koffie, suiker en dergelijke aantreft, genoeg voor de eerste dag.

  • We rekenen erop dat u er ook voor zorgt dat dit ook weer aangevuld aanwezig is op de dag van uw vertrek.

    De verhuurder houdt zich het recht voor om een extra bedrag met de waarborgsom te verrekenen, wanneer de huurder NaBuren niet naar behoren heeft schoongemaakt en opgeruimd. Dit geldt ook wanneer bij vertrek uit NaBuren de afvalcontainer-tag niet wordt achtergelaten

Artikel 12. Klachten en geschillen.
Geen enkele klacht wordt in behandeling genomen, wanneer die niet binnen 48 uur na het betrekken van NaBuren telefonisch wordt gemeld en wordt gevolgd door een aangetekend schrijven. Dezelfde procedure is van toepassing wanneer er zich tijdens het verblijf in NaBuren iets ernstigs voordoet. 

Indien de huurder weigert NaBuren te betrekken omdat de staat van NaBuren niet overeenkomt met wat hij/zij er redelijkerwijs van mag verwachten, dan dient hij/zij onmiddellijk contact op te nemen met de verhuurder. Indien overeenstemming vervolgens niet mogelijk blijkt, dan moet de huurder de klacht door een ter zake kundige, een deurwaarder of een notaris laten verifiëren, teneinde een objectief oordeel te krijgen. 

 

 

Deze huurovereenkomst is opgesteld en moet worden geïnterpreteerd naar Nederlands recht. Alle geschillen die uit deze overeenkomst zouden kunnen rijzen, vallen onder de exclusieve jurisdictie van het Nederlandse kantongerecht.

 

Ondertekening:                                                                                   Ondertekening:

 

Naam huurder:                                                                                      naam verhuurder:

 

 Adres:                                                                                                  A.M.J. Beke - Kuhlmann
                                                                                                             Groenewoudseweg 305
                                                                                                             6524  TX  Nijmegen

 

Postcode / Plaats

 

datum:                                                                                                 datum:

 

handtekening:                                                                                     handtekening